Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych

w Przybyszewie

tel:( 48) 61-52-159

e-mail:pspprzybyszew@op.pl

Inspektor Ochrony Danych 

e-mail:inspektor@cbi24.pl

 

Kalendarium

Czwartek, 2020-11-26

Imieniny: Leona, Leonarda
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na stronie

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. Rosłońca 

w Przybyszewie

 

   

   

    
   

 

       MISJA SZKOŁY

Działamy po to, aby nasi uczniowie:

1.  Byli przygotowani do:

 • sprawdzianów trzecio i szóstoklasisty;
 • nauki na kolejnych szczeblach edukacji;
 • radzenia sobie w trudnych życiowych sytuacjach;
 • wykazania się zaradnością i odpowiedzialnością;
 • przezwyciężania barier emocjonalnych;
 • okazywania empatii;
 • tolerancji wobec innych;
 • bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie. 

2. Umieli:

 • szanować innych;
 • zachowywać się asertywnie;
 • wyszukiwać i wykorzystywać informacje z różnych źródeł;
 • słuchać innych;
 • dyskutować i wyrażać swoją opinię, zdanie, stanowisko;
 • konstruktywnie rozwiązywać problemy;
 • kulturalnie zachować się wobec rówieśników i osób dorosłych;
 • rozróżniać dobro i zło;
 • wykorzystać poznane zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym. 

3. Realizowali:

 • swoje marzenia i plany;
 • zasady i wartości; 

 Rodzice:

 • byli zadowoleni z realizacji zadań szkoły;
 • wspierali pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
 • motywowali dzieci do nauki i kontrolowali ich pracę;
 • uczestniczyli w życiu szkoły i wychowaniu.

 Nauczyciele:

 • czerpali satysfakcję z efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • jak najlepiej przygotowali uczniów do dalszej nauki;
 • kształcili umiejętność pracy uczniów w zespole;
 • kształtowali gotowość ucznia do uczestnictwa w kulturze;
 • uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców propagowanych przez rówieśników i środków masowego przekazu;
 • rozwijali poczucie tolerancji;
 • kształtowali świadomość ekologiczna i humanitarną;
 • wspierali uczniów z deficytami rozwojowymi i uczniów zdolnych.

        WIZJA SZKOŁY

                Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Rosłońca w Przybyszewie jest szkołą przyjazną i bezpieczną. Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów. Współpracuje z rodziną, instytucjami zewnętrznymi i środowiskiem lokalnym. Dokłada starań, żeby uczniowie chcieli i potrafili się uczyć. Troszczy się o to, aby atmosfera sprzyjała twórczej pracy uczniów i nauczycieli.