Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Deklaracja dostępności

Zespół Placówek Oświatowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zpoprzybyszew.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-08.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, nie są odczytywane maszynowo;
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych;
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

Strona posiada narzędzie ułatwień dostępu znajdujące się na środku na górze strony, a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • skala szarości
 • jasne tło

 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Ziomek - Pionka, e-mail: pspprzybyszew@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 61 52 159. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Placówek Oświatwych w Przybyszewie
 • Adres: ul. Władysława Rosłońca 5, 26-803 Promna
 • E-mail: pspprzybyszew@op.pl
 • Telefon: 486152159

Skargę można złożyć również do Rzecznik Praw Obywatelskich poprzez stronę:  www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy, prowadzą do niego schody bez podjazdu dla wózków. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze cztery wejścia: dwa od strony sali gimnastycznej: jedno dostępne dla uczniów, drugie dla pracowników szkoły oraz dwa od parkingu na terenie szkoły dla pracowników: jedno dostępne dla pracowników szkoły , drugie dla rodziców i uczniów przedszkola w określonych godzinach.

2. W budynku na każdym poziomie ( parter i piętro) znajduje się korytarz. Pośrodku korytarza znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada windy. 

3. W budynku jest dostosowane jedno wejście od strony sali gimnastycznej dla osób na wózkach.

4. Na zewnątrz terenu szkoły znajduje się  dwa parkingi dla samochodów osobowych oraz zatoczka dla autobusu szkolnego.

5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

7. Szkoła nie posiada urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

8. Toaleta dostosowana dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze obok sali gimnastycznej.