Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Wł. Rosłońca

Przedszkole Samorządowe

26-803  Przybyszew 

ul. Władysława Rosłońca 5 

tel. 48 615 21 59

Deklaracja dostępności

Zespół Placówek Oświatowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zpoprzybyszew.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

mapy są wyłaczone z obowiązku zapewniania dostępności

dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowanymi

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Ziomek - Pionka, e-mail: moniazp@poczta.fm. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 61 52 159. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy, prowadzą do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze cztery wejścia: dwa od strony sali gimnastycznej: jedno dostępne dla uczniów, drugie dla pracowników szkoły oraz dwa od parkingu na terenie szkoły dla pracowników: jedno dostępne dla pracowników szkoły , drugie dla rodziców i uczniów przedszkola w określonych godzinach.

2. W budynku na każdym poziomie ( parter i piętro) znajduje się korytarz. Pośrodku korytarza znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada windy. 

3. W budynku jest dostosowane jedno wejście dla osób niepełnosprawnych.

4. Na zewnątrz terenu szkoły znajduje się  dwa parkingi dla samochodów osobowych oraz zatoczka dla autobusu szkolnego.

5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego